Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘To Parliamentarians’ Category

Thư ngỏ gởi bà Thủ Tướng Úc Julia Gillard nhân dịp bà sắp tiếp xúc với các lãnh tụ CSVN ở Bỉ và VN

Posted by hungvietbrisbane on 25/09/2010

(name & address supplied)

September 23, 2010

The Hon. Julia Gillard

Prime Minister of Australia

Australian Parliament,

CANBERRA ACT 2006.

Dear Prime Minister Gillard,

Congratulations – albeit rather belated – on winning the support of  Messrs Robert Oakeshott and Tony Windsor to be able to form the federal government of Australia.

Some have said that the victory is no different from inheriting a poison chalice because you never know when all the deals to have a hung Parliament going in your favour will collapse.

However I believe that with your negotiating and leadership skills, you will make this setup last a lot longer than most people would expect.

Dear Prime Minister,

Hung parliaments can only happen in truly democratic countries where multi party candidates are allowed to stand for election and the recent ballot results in Australia just turned out to have such an equilibrium.

It can never happen in Vietnam which specifically states in its Constitution that it is a single party nation.

Candidates at elections of all levels have to be approved by the ruling Communist Party while local councils and parliaments are cosmetically sprinkled with a few “independent” representatives.

This leads to the main point of my letter.

I believe that you are going to the ASEM Meeting in Brussels early next month and then have visit to Vietnam later in October.

They are first opportunities for you, as the Prime Minister of this nation, to have face to face dialogues with Vietnamese Communist leaders and I urge you to have a serious discussion with them, among other topics like trade, climate change, global economics etc…, about the following 2 issues:

1.- Human Rights in Vietnam.

You would recall that on 17 August 2009, a motion was presented in the Australian Parliament by Mr. Luke Simpkins, MP for Cowan, and  supported bipartisanly by 3 other MPs, Messrs. Bernie Ripoll (Oxley), Michael Keenan (Stirling) and Michael Danby (Melbourne Ports). to request the Vietnamese government to immediately release the Buddhist Very Venerable Thich Quang Do and to restore religious freedom in Vietnam. I thank them for this initiative.

You would probably also be aware of other instances of human rights violations including the imprisonment of opposition figures, the list of whose names has become increasingly too long to mention here.

The Australian Embassy in Hanoi, via the Department of Foreign Affairs and Trade, can provide you with information about the brutal attacks on Catholic parishioners in Dong Chiem, Con Dau by government security forces in order to intimidate them into handing the church properties over to the corrupt officials.

And there are many more similar instances that I will be only too happy to write to you about, if requested.

Your voice of concern about the situation will definitely be listened to by the highest authorities in the country and hopefully, some positive results can be achieved.

2.- Governance of Aids.

Each year, Australia is pouring millions of dollars into aids projects in Vietnam.  In an international symposium in Hanoi on June 23 this year, Mr. Vu Tien Chien, Head of the Office of the Steering Committee for Anti-Corruption of Vietnam admitted that

“ …those involved in corruption hold high positions and power and their actions are becoming more and more cunning so the fight against the scourge must be carried out with comprehensive measures and the involvement of the entire political system and society and prevention must be regarded a key task and corrupt behaviors must be punished severely.”.

Therefore, I think it would only be appropriate for you to urge the Hanoi government to:

a.- Provide regular and completely transparent reports on the management of Australian taxpayers’ aids money to Vietnam;

b- Employ a  subjective, comprehensive and scientific methods to evaluate corruption situation and anti-corruption results.

Thank you for your attention and with best wishes,

Yours sincerely,

Viet Tran

==================================================================================================================

(tên họ và địa chỉ người gởi)

Brisbane 23 tháng 9 năm 2010

Kính thưa bà Thủ Tướng Gillard,

Tôi xin chúc mừng bà – dù hơi trể muộn – đã được sự hậu thuẩn của các ông Robert Oakeshott va Tony Windsor để có thể thành lập chính phủ liên bang của nước Úc.

Một vài người nói rằng chiến thắng này không khác chi một chén thuốc độc vì ta không bao giờ biết rằng khi nào thì những sự trao đổi để có một Quốc hội “ngang ngửa” đi theo chiều hướng thuận lợi cho mình sẽ sụp đổ.

Tuy nhiên, tôi tin rằng với tài điều đình và lãnh đạo của bà, bà sẽ giữ cho sự xếp đặt này kéo dài lâu hơn là mọi người trông đợi.

Thưa bà Thủ Tướng,

Các quốc hội “ngang ngửa” chỉ có thể xảy ra trong các nước thật sự dân chủ, nơi mà các ứng cử viên đa đảng được quyền ra tranh cử và kết quả của cuộc tuyển cử gần đây ở nước Úc đã đưa đến tình trạng quân bình hiện nay.

Chuyện này không bao giờ có thể xảy ra ở Việt Nam, quốc gia quy định rõ ràng trong Hiến Pháp rằng đó là một nước độc đảng.

Các ứng cử viên ở những cuộc bầu cử mọi cấp  phải được sự chấp thuận bởi đảng Cộng sản cầm quyền trong khi các hội đồng địa phương được rãi rác một vài đại diện độc lập để làm cảnh.

Điều này dẫn đến điểm chánh của bức thư tôi đang viết.

Tôi được biết bà sắp sửa đi tham dự phiên họp của tổ chức ASEM ở Brussels vào đầu tháng tới và sau đó, bà sẽ viếng thăm Việt Nam vào cuối tháng Mười.

Đây là những cơ hội đầu tiên mà bà, trong cương vị Thủ Tướng nước Úc, sẽ có những cuộc đôi thoại mặt đối mặt với những người lãnh đạo CSVN, và tôi kêu gọi bà hãy có những cuộc thảo luận nghiêm túc với họ, ngoài những đề tài về thương mại, thay đồi khí hậu, kinh tế toàn cầu v.v…, hai vấn đề sau đây:

1.- Nhân Quyền tại Việt Nam.

Bà còn nhớ vào ngày 17/8/2009, một quyết nghị đã được ông Luke Simpkins (dân biểu đơn vị Cowan) đệ trình tại Quốc Hội Liên Bang và được sự hổ trợ của 3 dân biểu thuộc cả 2 bên là ông Berni Ripoll (đơn vị Oxley), Michael Keenan (đơn vị Sterling) và Michael Danby (đơn vị Melbourne Ports). Nghị quyết đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải phóng thích ngay Hòa Thượng Thích Quảng Độ và tái lập tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tôi cám ơn những vị này về việc làm nói trên.

Bà chắc cũng biết đến những trường hợp vi phạm nhân quyền khác kể cả các vụ giam cầm những người đối lập mà danh sách đã trở thành quá dài để tôi có thể liệt kê ra đây.

Qua Bộ Ngoại Giao và Thương Mại, tòa Đại sứ Úc ở Hà Nội có thể cung cấp tin tức cho bà vê những cuộc tấn công tàn ác vào những giáo dân ở Đồng Chiêm, Cồn dầu bởi các lực lượng an ninh để buộc họ phải trao tài sản của giáo hội cho những quan chức tham nhũng.

Và còn rất nhiều trường hợp tương tự mà tôi sẽ sẵn sàng viết gởi đến bà nếu được yêu cầu.

Sự lên tiếng tỏ bày quan ngại của bà đối với tình trạng như thế chắc chắn sẽ được những người ở cấp thẩm quyền cao nhứt lắng nghe, và hy vọng từ đó, sẽ đạt được một vài kết quả cụ thể.

2.- Sự quản lý về các khoản viện trợ,

Mỗi năm, nước Úc đổ hàng triệu đô la vào các đề án viện trợ cho Việt Nam. Trong một hội nghị quốc tế ở Hà Nội vào ngày 23/6 năm nay ở Hà Nội, ông Vu Tiền Chiến, Chủ tịch Ủy Ban Điều Nghiên việc Chống Tham Nhũng ở Việt Nam đã nhìn nhận:

“ … những người liên hệ tới tham nhũng nắm những chức vụ và quyền hành cao cấp, và những việc làm của họ càng ngày càng gian xảo hơn cho nên trận chiến chống lại tệ nạn này phải được thi hành với những biện pháp toàn diện và sự tham gia của toàn thể hệ thống chímh trị và xã hội, và việc phòng chống phải được xem như là một công tác chính yếu, và các hành vi tham nhũng phải bị nghiêm phạt …”

Do đó, tôi nghĩ chỉ là thích hợp thôi nếu bà buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải:

a.- Cung cấp những báo cáo thường xuyên và hoàn toàn rõ ràng về việc quản lý các số tiền thuế mà dân chúng Úc viện trợ cho Việt Nam;

b.- Áp dụng các phương pháp toàn diện và khoa học để thẩm định tình trạng tham nhũng và các kết quả chống tham nhũng.

Xin cám ơn về sự chú y của bà và kính chúc bà mọi sự tốt đẹp nhứt.

Trân trọng,

Trần hưng Việt

Advertisements

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc, Letters, To Parliamentarians | Leave a Comment »

To PM Kevin Rudd re Nong Duc Manh’s visit

Posted by hungvietbrisbane on 13/08/2010

(Address supplied)
3 September 2008

The Hon. Kevin Rudd
Prime Minister of Australia
Australian Parliament
CANBERRA   2006

Dear Prime Minister,

Re: Mr. Nong Duc Manh’s visit to Australia

Being fully aware that you are a very busy person and have many much more important businesses to attend to, I still feel compelled to write you this letter in the hope that it’ll catch your attention for just one minute so you will understand how strongly we, Vietnamese Australians, feel about the following matter.

It is reported that next Monday, 7 September 2009, Nong Duc Manh, the General Secretary of the Vietnamese Communist Party, will be making a State visit to Australia, starting with an official welcome at Federal Parliament in Canberra.

I am sure, Prime Minister, that you know the political party that Mr. Nong has been leading since 2001 is the same dictatorial party which governs Vietnam with an iron fist, allowing no opposition and repeatedly violating all basic human rights that civilised nations obey.

Please allow me to extract a couple of paragraphs from a report by the media organisation Reporters Sans Frontier, published on their website www.rsf.org on 3 May 2008 :

“ …The Communist Party’s chief since 2001, Nong Duc Manh heads the conservative faction that is preventing the emergence of independent media. He ordered the arrest of two investigative journalists who had exposed fraud within the government, and one of them was sentenced to two years in prison.

Manh has concentrated his offensive on dissident movements running clandestine publications and websites. Catholic priest Nguyen Van Ly is still in jail for launching the underground magazine Tu do Ngôn luan (Free Expression) in the central city of Hue, while dissident journalist Truong Minh Duc was given a five-year jail sentence in July 2008 for “taking advantage of democratic freedom to harm the interests of the state and of social and citizen organisations.

Online repression has also been tightened. Manh decreed at the end of 2008 that political comments were banned on blogs, while independent blogger Dieu Cay was sentenced to two and a half years in prison…”

To justify the repressive actions that the Vietnamese government, under the guidance of his political party, take against all political opposition, Mr. Nong once declared “There is no political dissident in Vietnam, only those who break the laws

I would appreciate if during your forthcoming talk with Mr Nong, you can ask him for us which law Father Nguyen van Ly was breaking when he simply asked for religious freedom in Vietnam ? Which law were the people of the Vinh Catholic diocese breaking when they wanted the government to return the ownership of the Tam Toa church to them ? Which law was the young and courageous female lawyer Le Thi Cong Nhan was breaking when she only advocated for democracy and freedom in our country ? And many more similar questions that I will be very happy to supply you with.

Dear Prime Minister,

Early this week, the remains of the last two Australian soldiers who lost their lives in the Vietnam war were returned to Australia. I have no doubt that Mr Nong will politically exploit this situation to declare that the last conflicting chapter between the two countries has now finally closed and both peoples can look forward to closer and warmer relationships.

In fact, only a couple of years ago, Mr Nong had revealed how ready he was to forget the past. Speaking to students and professors during a rally at the eastern city Santiago de Cuba in Cuba on 3 June 2007, Nong Duc Manh said that “ … the Vietnamese people will never forget the solidarity offered by Cubans during their independence war…” and he recalled the statement by Fidel Castro that “ …Cubans were willing to shed their own blood to contribute to the independence and reunification of the Asian nation in its fight against US imperialism….”.

Dear Prime Minister,

A fortnight ago, on Monday 17 August 2009, we were heartened to learn that a motion was presented in the Australian Parliament by Mr. Luke Simpkins, MP for Cowan to request the Vietnamese government to immediately release the Buddhist Very Venerable Thich Quang Do and to restore religious freedom in Vietnam. The motion was supported bipartisanly by 3 other MPs, Messrs. Bernie Ripoll (Oxley), Michael Keenan (Stirling) and Michael Danby (Melbourne Ports). I thank them for that and I believe that the debate will continue with hopefully more support from other members. I just sincerely hope that a copy of the Hansard of that debate will be presented to Mr. Nong during his visit to Parliament next week so he can gain a true impression of the feelings of the Australian people toward his Party’s performance on human rights.

On our part, naturally we cannot allow this leader of the political party that has been the cause of all the oppression and persecution going on in Vietnam travel freely around Australia to propagate more lies. While having our voices heard and our views known about this dictatorial regime, we surely will appreciate once again the freedom that we can enjoy in this country.

That is the basic difference between Australia and Vietnam which under Mr. Nong and his ruling party, it will never be rectified.

Yours respectfully,
Viet Tran OAM
Past President (1999 – 2005)
Vietnamese Community in Australia, Queensland Chapter

cc:
– Mr Michael Danby, MP for Melbourne Ports
– Mr. Michael Keenan, MP for Stirling
– Mr. Bernie Ripoll, MP for Oxley
– Mr. Luke Simpkins, MP for Cowan

Posted in To Parliamentarians | Leave a Comment »