Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘To Others’ Category

Thư phản đối Đại học UQ về phái đoàn cán bộ văn hóa cao cấp của VC

Posted by hungvietbrisbane on 05/02/2011

Thư phản đối Đại học UQ về phái đoàn cán bộ văn hóa

cao cấp của VC

5 / 5 / 2010

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi nhận được tin một phái đoàn cán bộ văn hóa cao cấp của CSVN vừa đến Brisbane hôm đầu tuần này để theo học một khóa tu nghiệp 3 tuần về Bảo Quản và Phát Triển Các Viện Bảo Tàng tại Đại học Queensland (UQ).

Chúng ta đều biết đối với CSVN, lịch sử chúng còn dám sửa đổi thì ắt hẳn chúng sẽ không ngần ngại sử dụng các viện bảo tàng để trưng bày các “di tích”, “tài liệu” v.v.. thích hợp với các mục đích tuyên truyền của chúng.

Do đó, chúng tôi đã viết 1 thư Phản Đối gởi đến Giáo sư Khoa trưởng của trường Museum Studies thuộc phân khoa English, Media Studied and Art History của đại học Queensland như dưới đây.

Chúng tôi đính kèm bản dịch Việt ngữ để quý vị tường.

Chúng tôi kính mong được sự hổ trợ của quý vị bằng cách:

1.- Gởi Thư Phản Đối (Anh ngữ) đến vị Giáo sư liên hệ qua địa chỉ email a.galla@uq.edu.au, với tiêu đề đề nghị (Subject) “Protest against the delegation of Vietnamese museum officials”

2.- Phổ biến sự việc và Thư Phản Đối này một cách rộng rãi đến bạn bè, thân hữu, các cơ quan truyền thông, diễn đàn Việt ngữ v.v… để nhờ họ tiếp tay, gởi Thư Phản Đối cùng với chúng ta.

Thành thật cám ơn quý vị trước rất nhiều.

Trân trọng,
Trần hưng Việt (Brisbane)

==============================

5 May 2010

Professor Amareswar Galla, PhD

School of English, Media Studies and Art History

Museum Studies

The University of Queensland

BRISBANE  QLD 4072

Dear Professor Galla,

It has come to our attention that this month, a group of high-ranking Directors of Museums from Vietnam are attending a Fellowship Program conducted by your School. It is also understood that their mission is to draft the new “Sustainable Heritage Development Governance and Strategic Plan” for museums in Ho Chi Minh City.

Though we are not students of your particular field of expertise, we believe that museums are generally classified into 3 categories:

1.- Specialised museums for particular fields of study eg arts, music, science etc;

2.- Regional or National museums

3.- Commemorative museums for famous persons, eg Rockefeller museum, Smithsonian museum etc…

Now if one peruses over the list of existing museums in Ho Chi Minh City, one would find:

1.- Bảo Tàng Cách Mạng Thành Phố;

2.- Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam

3.- Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh

4.- Bảo Tàng Tôn Đức Thắng

5.- Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ

6.- Bảo Tàng Hồ Chí Minh

7.- Bảo Tàng Lực Lượng Vũ Trang Nam Bộ

8.- Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

9.- Bảo Tàng Địa chất

(Source: http://www.yp.com.vn)

The first 7 of those 9 museums are to serve the purpose of glorification of war and to promote the recollection of the periods when the country was deep in conflicts. Undoubtedly their presentation would be from the viewpoints of the victors.

Incidentally one of the 2 remaining non-political museums in the above list, namely No.9, Bảo Tàng Địa Chất, was set up by the former government of South Vietnam in 1954, long before the Communist regime took ơver.

Perhaps our point is the “mission” by these so-called “Directors of Museums” from Saigon has always been to spread the propaganda of the current authorities while neglecting the truths in Vietnamese history.

As one of your colleagues has admitted in an email which has come into our possession, “ … the visitors must all be committed members of the Communist Party to hold such positions and also they have to get the Party’s permission to leave the country to attend the Program”.

Therefore, dear Professor Galla, can one vouch for their impartiality principle that museum workers must uphold ?

With that consideration, we are writing this letter to you to voice our strongest protest to the UNESCO sponsorship, with the support of your School, of the above delegation.

We also request that the “Vietnam Field School” run by your Department be suspended since it only introduces your students to fabricated untruths of Vietnamese history.

Yours respectfully,

===================================================

(Tiếng Việt)

Kính thưa Giáo Sư Galla,

Chúng tôi được biết trong tháng này, một nhóm “Giám Đốc các Bảo Tàng Viện”  cao cấp từ Việt Nam sẽ tham dự một chương trình tu nghiệp do quý Trường hướng dẫn. Chúng tôi cũng được biết rằng sứ mạng của họ là soạn một dự thảo tựa đề “Sustainable Heritage Development Governance and Strategic Plan” cho các viện bảo tàng ở TP HCM.

Mặc dù chúng tôi không phải là sinh viên của quý chuyên khoa, chúng tôi hiểu rằng các viện bảo tàng thường được chia ra làm 3 loại:

1.- Viện bảo toàn chuyên ngành cho các ngành học riêng biêt như nghệ thuật, âm nhạc, khoa học v.v.;

2.- Viện Bảo Tàng Quốc Gia hay Địa Phương;

3.- Viện bảo tàng tưởng niệm / vinh danh những người danh tiếng như Viện bảo Tàng Rockefeller, Viện Bảo Tàng Smithsonian v.v.

Nếu chúng ta điểm qua danh sách các bảo tàng viện hiện có ở TP HCM, chúng ta sẽ thấy:

1.- Bảo Tàng Cách Mạng Thành Phố;

2.- Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam

3.- Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh

4.- Bảo Tàng Tôn Đức Thắng

5.- Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ

6.- Bảo Tàng Hồ Chí Minh

7.- Bảo Tàng Lực Lượng Vũ Trang Nam Bộ

8.- Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

9.- Bảo Tàng Địa chất

(Nguồn: http://www.yp.com.vn)

Bảy viện bảo tàng đầu tiên trong danh sách trên nhằm mục đích tôn vinh Chiến Tranh và để quảng bá việc ghi nhớ những thời điểm mà quốc gia chúng tôi đang có chiến tranh. Dỉ nhiên những điều được trưng bày sẽ theo nhản quan của những kẻ chiến thắng.

Ngoài ra, một trong 2 viện bảo tàng còn lại, không có tính cách chính trị, trong danh sách trên, số 9 (Bảo Tàng Địa chất) đã được xây dựng từ năm 1954, trước khi Cộng sản lên nắm chính quyền rất lâu.

Có lẽ điểm mà chúng tôi muốn trình bày là “sứ mệnh” của những người gọi là “Giám Đốc Viện Bảo tàng” này từ Sàigòn trước sau vẫn luôn luôn là để tuyên truyền cho nhà cầm quyền đương thời trong khi hoàn toàn phế lảng các sự thật của lịch sử Việt nam.

Như một bạn đồng viện của ông đã nhìn nhận trong 1 email mà chúng tôi có trong tay “”.. tất cả những người khách này phải là những đảng viên trung kiên của đảng Cộng Sản mới được giữ các chức vụ như vậy và họ cũng phải đưọc sự cho phép của Đảng để có thể xuất dương tham dự khóa học..“.

Như vậy, thưa Giáo sư Galla, làm sao chúng ta có thể bảo đảm nguyên tắc trung lập mà những người làm việc trong ngành Bảo tàng học phải tuân theo ?

Với sự nhận định đó, chúng tôi viết thư này, thay mặt cho các hội viên, để nói lên sự phản đối mạnh mẽ nhất của chúng tôi về sự bảo trợ của UNESCO cho phái đoàn nói trên cùng với sự hỗ trợ của quý Trường,

Chúng tôi cũng yêu cầu quý Trường chấm dứt chương trình (thực tập) “Vietnam Field School” vì nó chỉ giới thiệu đến các sinh viên của quý Trường những sai lệch ngụy tạo về lịch sử Việt Nam.

Trân trọng,

Advertisements

Posted in Chính Trị, Chính trị Việt Nam, Letters, To Others | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

To Professor A. Galla, UQ, re VC Museum Delegation

Posted by hungvietbrisbane on 12/08/2010

(Address supplied)

5 May 2010

Professor Amareswar Galla, PhD

School of English, Media Studies and Art History

Museum Studies

The University of Queensland

BRISBANE  QLD 4072

Dear Professor Galla,

It has come to my attention that this month, a group of high-ranking Directors of Museums from Vietnam are attending a Fellowship Program conducted by your School. It is also understood that their mission is to draft the new “Sustainable Heritage Development Governance and Strategic Plan” for museums in Ho Chi Minh City.

Though I am not a student of your particular field of expertise, I believe that museums are generally classified into 3 categories:

1.- Specialised museums for particular fields of study eg arts, music, science etc;

2.- Regional or National museums

3.- Commemorative museums for famous persons, eg Rockefeller museum, Smithsonian museum etc…

Now if one peruses over the list of existing museums in Ho Chi Minh City, one would find:

1.- Bảo Tàng Cách Mạng Thành Phố;

2.- Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam

3.- Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh

4.- Bảo Tàng Tôn Đức Thắng

5.- Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ

6.- Bảo Tàng Hồ Chí Minh

7.- Bảo Tàng Lực Lượng Vũ Trang Nam Bộ

8.- Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

9.- Bảo Tàng Địa chất

(Source: http://www.yp.com.vn)

The first 7 of those 9 museums are to serve the purpose of glorification of war and to promote the recollection of the periods when the country was deep in conflicts. Undoubtedly their presentation would be from the viewpoints of the victors.

Incidentally one of the 2 remaining non-political museums in the above list, namely No.9, Bảo Tàng Địa Chất, was set up by the former government of South Vietnam in 1954, long before the Communist regime took ơver.

Perhaps my point is the “mission” by these so-called “Directors of Museums” from Saigon has always been to spread the propaganda of the current authorities while neglecting the truths in Vietnamese history.

As one of your colleagues has admitted in an email which has come into my possession, “ … the visitors must all be committed members of the Communist Party to hold such positions and also they have to get the Party’s permission to leave the country to attend the Program”.

Therefore, dear Professor Galla, how can one vouch for their impartiality principle that museum workers must uphold ?

With that consideration, I am writing this letter to you to voice my strongest protest to the UNESCO sponsorship, with the support of your School, of the above delegation.


I also request that the “Vietnam Field School” run by your Department be suspended since it only introduces your students to fabricated untruths of Vietnamese history.

Yours respectfully,

Viet Tran OAM

Posted in To Others | Leave a Comment »