Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* KHÔNG CHỈ NÓI SUÔNG – Những Cuộc Đối Thoại về Nhân Quyền với Trung Quốc và Việt Nam

Posted by hungvietbrisbane on 23/08/2012


“MORE THAN JUST TALK – Australia’s Human Rights Dialogues with China and Vietnam”,
“KHÔNG CHỈ NÓI SUÔNG – Những Cuộc Đối Thoại về Nhân Quyền của Úc với Trung Quốc và Việt Nam”

Phúc Trình của Ủy Ban Ngoại Giao, Quốc Phòng & Thương Mại của Quốc Hội Úc
về các cuộc Đối Thoại về Nhân Quyền với Trung Quốc và Việt Nam

1.- BỐI CẢNH.

Ngày 22/6/2011, Tổng trưởng Ngoại Giao Úc lúc bấy giờ, ông Kevin Rudd, đã yêu cầu Ủy Ban Hổn Hợp về Ngoại Giao. Quốc Phòng và Thương Mại của Quốc Hội Úc Đại Lợi mở một cuộc điều tra và sau đó báo cáo lại về hiệu quả của các cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Úc và Trung Quốc cũng như giữa Úc và Việt Nam.

Sau đó, qua lời mời của Ủy Ban, một số các sở bộ liên hệ, các tổ chức ngoài chính phủ (NGO), các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể cộng đồng sắc tộc và các cá nhân nộp 23 tài liệu cùng 17 bằng cớ cáo buộc về những sự vi phạm nhân quyền ở Trung Cộng, Việt Nam và Tích Lan.

Song song bên cạnh đó, Ủy Ban cũng đã có 23 buổi tham vấn, từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2012, ở Canberra, Sydney, Melbourne và Brisbane.

Được biết Ủy Ban NG, QP và TM gồm có 41 thành viên, trong đó có Tiểu ban về Nhân Quyền với 13 thành viên sau đây:

Chủ tịch: D/Biểu L. Ferguson
Phó Chủ tịch: D/Biểu P. Ruddock
Thành viên: Các TNSĩ M. Furner, S. Hanson-Young, C. Moore, S. Parry, U. Stephens cùng các D/Biểu D. Adams, M. Danby, J. Gash, H. Jenkins, M. Parke, M. Vamvakinou.

Dân biểu Laurie Ferguson, Chủ tịch Tiểu ban Nhân Quyền, Quốc Hội Úc

Dân biểu Philip Ruddock, Phó Chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền, Quốc hội Úc

Sau nhiều tháng làm việc, đến ngày 20/8/2012 vừa qua, Ủy ban đã đệ trình lên Quốc Hội Úc bản phúc trình “MORE THAN JUST TALK – Australia’s Human Rights Dialogues with China and Vietnam”, “KHÔNG CHỈ NÓI SUÔNG – Những Cuộc Đối Thoại về Nhân Quyền với Trung Quốc và Việt Nam”

Xin bấm vào link sau đây để đọc nguyên bản Anh ngữ của bản phúc trình:

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=jfadt/hrdialoguechinavietnam/report.htm

2.- NỘI DUNG PHÚC TRÌNH.

Bản phúc trình gồm có 8 Chương và 5 bảng Phụ Đính:

(1) Chương 1: Lời nói đầu: trình bày về phạm trù và phương thức làm việc của Ủy ban.

(2) Chương 2: Tổng quát về các cuộc Đối thoại về Nhân Quyền cho đến hiện nay, cũng như vai trò và bổn phận của các cơ quan tham dự

(3) Chương 3: Thảo luận xem có nên gia tăng sự tham dự của Quốc Hội, đặc biệt là của Tiểu ban Nhân Quyền, vào các cuộc đối thoại hay không.

(4) Chương 4: Xét đến việc tham dự của các tổ chức ngoài chính phủ (NGOs) vào các cuộc đối thoại tình cho đến nay.

(5) Chương 5: Phương thức phúc trình hiện nay của các cơ quan chính phủ về các cuộc đối thoại.

(6) Chương 6: Xem xét các phương thức thu thập và thẩm định kết quả của các cuộc đối thoại hiện nay, cũng như nghiên cứu các mô thức duyệt xét các cuộc đối thoại.

(7) Chương 7: Nghiên cứu tính cách khả thi của việc thiết lập các cuộc đối thoại tương tự với những quốc gia khác.

(8) Chương 8: Cứu xét các mô thức để bổ sung những động lực về nhân quyền.

3.- NHỮNG KHUYẾN NGHỊ TỪ ỦY BAN.

Khuyến Nghị 1: The Committee recommends that the Australian Government continue to support the human rights dialogue process.

Ủy Ban đề nghị rằng Chính phủ Úc tiếp tục hổ trợ phương thức đối thoại về nhân quyền.

Khuyến Nghị 2:The Committee recommends that the Australian Government consider re-establishing its bilateral human rights dialogue with Iran.

Ủy Ban đề nghị Chính phủ Úc cứu xét việc tái thiết lập đối thoại về nhân quyền với Iran.

Khuyến Nghị 3: The Committeee recommends that the Department of Foreign Affairs and Trade and the Attorney general’s Department ensure that all relevant staff receive human rights education and training. The DFAT should also ensure that human rights monitoring is an integral part of the duty statement for its diplomatic staff.

Ủy Ban đề nghị Bộ Ngoại Giao và Thương mại cùng Bộ Tư Pháp phải chắc chắn rằng các nhân viên liên hệ phải được giáo dục và huấn luyện về nhân quyền. Ngoài ra Bộ NG&TM cũng phải chắc chắn rằng việc theo dõi về nhân quyền là một phần chức năng của nhân viên ngoại giao.

Khuyến Nghị 4:The Committee recommends that the Chair and Deputy Chair of the Human Rights Sub-Committee of the Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade, or their nominees, participate in the Human Rights Dialogues as members of Australia’s delegations. Participation must be properly funded and facilitated.

Ủy Ban đề nghị vị Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của Tiểu ban Nhân Quyền thuộc Ủy ban Ngoại Giao, Quốc Phòng và Thương Mại, hoặc những vị do họ đề nghị, tham dự các cuộc đối thoại về nhân quyền với tư cách là thành viên của phái đoàn Úc Đại Lợi. Sự tham dự phải được tài trợ đúng mức và tạo điều kiện dễ dàng.

Khuyến Nghị 5: The Committee recommends that the Department of Foreign Affairs and Trade and the Attorney General’s Department provide a briefing to the Human Rights Sub-Committee of the Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade as soon as practicable prior to and after each human rights dialogue.

Ủy Ban đề nghị Bộ Ngoại Giao, và Thương Mại cùng Bộ Tư Pháp cung cấp cho Tiểu ban Nhân Quyền thuộc Ủy Ban Ngoại Giao, Quốc Phòng và Thương mại một bản tường trình trước và sau mỗi cuộc đối thoại trong thời gian thuận tiện nhứt.

Khuyến Nghị 6:The Committee recommends that the Australian Government establish a human right web portal that provide a central access point for all human rights matters for the Australian Government, non-government organizations, civil society, the diaspora communities in Australia, and concerned individuals.

Ủy ban đề nghị Chính phủ Úc thiết lập hệ thống website để cung cấp một trung tâm thông tin về tất cả mọi vấn đề về Nhân Quyền cho Chính phủ Úc, các tổ chức ngoài chính phủ, các đoàn thể dân sự, các cộng đồng sắc tộc cùng các cá nhân quan tâm ở nước Úc.

Khuyến Nghị 7:The Committee recommends that the Australian Government establish a biennial meeting, to be held alternately in Melbourne, Sydney and Brisbane, with non-government organizations, civil society, the diaspora communities in Australia, and concerned individuals to discuss Australia’s human rights dialogues.

Ủy ban đề nghị Chính phủ Úc thiết lập các buổi họp hai năm một lần, thay phiên nhau ở Melbourne, Sydney và Brisbane, với các tổ chức ngoài chính phủ, các đoàn thê dân sự, các cộng đồng sắc tộc và các cá nhân quan tâm ở nước Úc để bàn thảo về các cuộc đối thoại về nhân quyền của nước Úc.

Khuyến Nghị 8: The Committee recommends that the Department of Foreign Affairs and Trade enhance its reporting of Australia’s human rights dialogues in its Annual Report. At the minimum, the report should include:

– A list of dialogues participants;
– A list of issues raised at the dialogues about each country; and
– A note of the key outcomes or achievements.

Ủy Ban đề nghị Bộ Ngoại Giao và Thương mại Úc cải tiến việc báo cáo về các cuộc đối thoại nhân quyền của Úc trong Báo Cáo Thường Niên của Bộ. Tối thiểu, bản báo cáo cần phải có:

– Danh sách các tham dự viên của các cuộc đối thoại;
– Danh sách các vấn đề được nêu lên cho mỗi quốc gia trong các cuộc đối thoại; và
– Ghi chú về các kết quả hoặc các thành quả chính yếu.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
23/08/2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: