Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* THÔNG CÁO BÁO CHÍ (ANH & VIỆT NGỮ) CỦA TNS ÚC RON BOSWELL V/V BẢO TRỢ THỈNH NGUYỆN THƯ NHÂN QUYỀN CỦA CỘNG ĐỒNG NVTD ÚC CHÂU

Posted by hungvietbrisbane on 19/04/2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ (ANH & VIỆT NGỮ) CỦA TNS ÚC RON BOSWELL
V/V BẢO TRỢ THỈNH NGUYỆN THƯ NHÂN QUYỀN CỦA CỘNG ĐỒNG NVTD ÚC CHÂU

Sau đây là Thông Cáo Báo Chí của TNS Ron Boswell (LNP, Queensland) về việc bảo trợ Thỉnh Nguyện Thư về Nhân Quyền của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc châu vừa được phát động.

Anh ngữ

Xin bấm vào link:

Senator Ron Boswell’s Media Release re Human Rights Petition – English

Việt ngữ

Xin bấm vào link

TNS Ron Boswell – TC Báo chí v/v bảo trợ TNT Nhân quyền của CĐNVTD/Uc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: